Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychZawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/51/19 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 4373):

 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:

 • w wysokości 17,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • w wysokości 25,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za pojemnik o określonej pojemności.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki są następujące:

 • za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 50,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 87,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 396,00 zł

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawki są następujące:

 • za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 60,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 91,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 442,00 zł

Stawka opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika z odpadami komunalnymi z terenu cmentarzy w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – wynosi 143,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 6,5 m3 – wynosi 793,00 zł

Stawka opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika z odpadami komunalnymi z terenu cmentarzy w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny:

 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – wynosi 164,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 6,5 m3 – wynosi 814,00 zł

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 01 sierpnia 2019 r. i płatne są z dołu, czyli z terminem płatności 15 wrzesień 2019 r.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 rok, należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższonych stawek.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Wysokość aktualnej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji, będzie wskazana w zawiadomieniu, które zostanie doręczone do właścicieli nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zmiany dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób, zmiana miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wskazanej w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wądroże Wielkie wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty.

Ponadto Wójt Gminy Wądroże Wielkie informuje, że Rada Gminy Wądroże Wielkie dnia 26 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/52/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/131/16 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zmienia się wysokość częściowego zwolnienia z opłaty z 50% na 10% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.)

W związku z powyższym osoba składająca deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której ujmuje osoby zamieszkujące nieruchomość i których dotyczy przedmiotowe zwolnienie, zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z  2018 r., poz.1454 ze zm.),  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości (w tym użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inny podmiot władający nieruchomością) jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (t.j. do dnia 14 sierpnia b.r. włącznie), czyli w tym wypadku od dnia 1 sierpnia 2019 r. od kiedy nowa uchwała wchodzi w życie.

  Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 sierpnia 2019 r.  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4100390, dzisiaj: 2015

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.