Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPrzypominamy o trwających naborach wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

ℹ️ Przypominamy o trwających naborach wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

✅ na wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - do 1️⃣3️⃣ stycznia 2021 r.

➡ Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

➡ Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

➡ Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

➡ Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

👉 O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Więcej informacji na stronie internetowej:

👉https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-64-wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej.html?fbclid=IwAR1BHWuUkAGwzmsEVgSUKSQCUyJ2WBnF4QRDBci4LUs1SYPdos8FDi8IlEA

✅ na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie - do 2️⃣8️⃣ stycznia 2021 r.

➡ Pomoc przyznaje się na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 100 tys. zł.

➡ Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D.

➡ Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik.

➡ W przypadku obszaru nawadniania w gospodarstwie brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.

👉 Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje operacji:

👉 wykonanie nowego nawodnienia,

👉 ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,

👉 ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem

nawadnianego obszaru.

Więcej informacji na stronie internetowej:

👉https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-64-wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej.html?fbclid=IwAR1BHWuUkAGwzmsEVgSUKSQCUyJ2WBnF4QRDBci4LUs1SYPdos8FDi8IlEA

✅ na wsparcie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - od 2️⃣9️⃣ grudnia 2020 r. do 2️⃣6️⃣ lutego 2021 r.

➡ Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, związanej z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, która zapewni m.in.:

👉 dostosowanie gospodarstwa do wymagań zwanych "programem działań", dotyczących warunków przechowywania:

nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub

kiszonek, przy czym ten rodzaj pomocy przysługuje wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego

👉doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym pomoc na operację obejmującą taką inwestycję przyznaje się, w przypadku gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych albo w przypadku, gdy operacja ta obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Więcej informacji na stronie internetowej:

👉 https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html?fbclid=IwAR19V7VGAyGuiz5nV1CYAKwTJrHbzPMaD3B5EME-HT_GpnBeOqEmOzo9Ke8

  Przypominamy o trwających naborach wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4434477, dzisiaj: 1931

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.