Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychOchrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie jest Wójt Gminy Wądroże Wielkie
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a)    listownie: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, 59-430 Wądroże Wielkie 64
b)    przez adres email: urzad@wadrozewielkie.pl
c)    telefonicznie: +48 76 887 43 23
2.    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
a)    listownie: Urząd Gminy Wądroże Wielkie 59-430, Wądroże Wielkie 64
z dopiskiem „IOD”
b)    przez adres e-mail: iod@wadrozewielkie.pl
c)    telefonicznie: +48 665 113 071 
3.    CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Cele przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Wądroże Wielkie wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych) Gminy Wądroże Wielkie, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Gminy Wądroże Wielkie.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne zobowiązujące Wójta Gminy Wądroże Wielkie do przetwarzania danych osobowych Klientów urzędu. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
W przeciwnym wypadku, zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych  podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,
c)    podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko 
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Urzędu Gminy Wądroże Wielkie. 
5.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie 
z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr.14 poz.67)
6.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak tylko w sytuacjach w których została ona przez Państwa wyrażona;
f)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2. 
7.    INFORMACJA O WARUNKACH ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.
Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.
8.     INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Urząd Gminy Wądroże Wielkie nie wykorzystuje mechanizmów związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. 
9.    INFORMACJE O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Państwa  dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Inspektor Ochrony Danych

Radosław Kichewko
e-mail: iod@wadrozewielkie.pl

Adres punktu kontaktowego Inspektora Ochrony Danych:
Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych
ul. Pomorska 54
59-220 Legnica

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Gminy Wądroże Wielkie.

Urząd Gminy Wądroże Wielkie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności 
użytkowników odwiedzających serwis w domenie wadrozewielkie.pl. Gromadzone w 
dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania 
serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników serwisu Gminy Wądroże Wielkie.  Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Gminy Wądroże Wielkie  nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Gminy Wądroże Wielkie. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Gminy Wądroże Wielkie. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie Gminy Wądroże Wielkie

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie   Gminy Wądroże Wielkie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie Gminy Wądroże Wielkie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną wadrozewielkie.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Pamiętaj, że jako użytkownik strony wadrozewielkie.pl poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce w każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Dokonując odpowiednich zmian można wyłączyć zapisywanie wszystkich lub niektórych ciasteczek.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może być niemożliwe korzystanie
z niektórych treści i usług udostępnionych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Odnośniki do innych stron

Serwis Gminy Wądroże Wielkie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Gminy Wądroże Wielkie.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4088106, dzisiaj: 1670

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.