Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPodatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Wymagane dokumenty:

Deklaracje podatkowe składane przez osoby fizyczne i osoby prawne na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego organowi podatkowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. Na podstawie złożonego formularza naliczany jest podatek od środków transportowych.

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający powstanie obowiązku podatkowego, np. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży, kserokopia dowodu rejestracyjnego,

- formularz deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Sprawę załatwia:

 Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Gdy podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku podatkowego nie zapłaci w całości lub w części podatku organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Wądroże Wielkie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) art.21 § 1 pkt 2, art.139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm).

Uwagi:

Podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Sporządziła: Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 4434492, dzisiaj: 1946

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.