Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychUmorzenie zaległości podatku/opłaty

Wymagane dokumenty:

Uzasadniony wniosek o umorzenie podatku/opłaty, podpisany osobiście lub przez pełnomocnika wraz z załącznikami.

Załączniki do wniosku:

- oświadczenie o sytuacji materialnej (do pobrania),

- zaświadczenie o wynagrodzeniu lub pobieraniu emerytury, renty podatnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub kserokopia ostatniego odcinka renty/emerytury

-  potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej,

- udokumentowane ponoszone wydatki (do wglądu rachunki np. za gaz, energię elektryczną, koszty leczenia i inne),

- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej (np. GOPS),

- w przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. Jeśli z pomocy de minimis nie korzystał – złożyć oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej,

-  kopia deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) lub zaświadczenie z US o wysokości przychodu,

- zaświadczenie lub inny dokument o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie,

- inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Sprawę załatwia:

 Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków

Termin załatwienia:

30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem załączników, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.).

Uwagi:

 Wniosek o umorzenie zaległości podatku lub opłaty za odpady składa się po terminie płatności podatku lub opłaty.

SporządziłaAnna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 4446541, dzisiaj: 1812

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.