Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychKonsultacja Programu Współpracy Gminy Wądroże Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego na rok 2016.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wądroże Wielkie

z dnia 23 października 2015 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie pn. „Program współpracy Gminy Wądroże Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", o których mowa w art. 3 ust. 3 usiany z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118, 1146) z późniejszymi zmianami na 2016 rok.

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 504. 1318. z 2014 r. poz. 379, 1072.) w związku o art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1146) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Uchwały Nr XL/197/10 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza się, co następuje:

 

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o prowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą). Konsultacje społeczne dotyczą projektu uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wądroże Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zwanego dalej Programem.

 

§2.

 

Termin konsultacji społecznych określa się od 26 października 2015 roku do 30 października 2015 roku.

 

§ 3.

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz  inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli ich działalność statutowa obejmuje dziedziny, których dotyczy projekt Programu.

 

§4.

Konsultacje z podmiotami Programu zostaną przeprowadzone poprzez złożenie uwag i opinii w formie pisemnej lub elektronicznej do projektu Programu współpracy Gminy Wądroże Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o którym mowa w §1.

Opinie i uwagi należy:

przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy), lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, adres: 59-430 Wądroże Wielkie 64, lubprzesłać drogą elektroniczną na adres urzad@wadrozwielkie.pldo dnia 30 października 2015 r. wpisując w tytule wiadomości „Program Współpracy na 2016 r.Wzór formularza zmian do projektu Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

§5.

Projekt programu jest dostępny :

Na stronie internetowej bip.wadrozewielkie.pl(w zakładce: Nasza Gmina Wądroże Wielkie - Organizacje pozarządowe - współpraca z organizacjami)

Na stronie internetowej wadrozewielkie.pl(w zakładce: Informator - organizacje i stowarzyszenia)

W siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim II piętro, pokój nr 19.

 

§6.

1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pani Małgorzata Lipińska, pracownik  Urzędu Gminy, do której  zadań należą sprawy organizacji pozarządowych.

2. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie konsultacji i wynikach konsultacji.

 

§7.

Ogłoszenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wądroże Wielkie oraz rozesłanie pocztą elektroniczną.


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 3813660, dzisiaj: 1466

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.